Łukasz Pach członkiem Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

24 września 2012 zainaugurowała działalność Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W 16 osobowej Radzie zasiada ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ośmiu przedstawicieli samorządu – po czterech wskazanych przez Radę oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Rada będzie realizowała w szczególności następujące zadania: opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich fertomid 50, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Podczas inauguracji działalności KRDPP Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski powiedział – Wreszcie dziś, spotkaliśmy się na pierwszym posiedzeniu Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organu niezwykle istotnego dla tworzonego modelu współpracy. Państwa rolą będzie bowiem nie tylko modelowanie dalszego rozwoju tego systemu, określanie kolejnych celów w jego rozwoju, ale przede wszystkim nadzór nad jego prawidłową realizacją. Posiadają Państwo mocny mandat do tej pracy. Cieszę się, że organizacje pozarządowe dokonały wyboru swoich przedstawicieli podczas Walnego Zebrania oraz wyborów, w których mogli wziąć udział wszyscy ludzie sektora.

Prezydent Miasta Krakowa powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku PublicznegoZarządzeniem Nr 2039/2012 z 26 lipca 2012r.

Jej skład zmieniony został Zarządzeniem Nr 957/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2039/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa w składzie:

  1. Czterech przedstawicieli Rady Miasta Krakowa:

1) Bassara Magdalena

2) Garda Bartłomiej

3) Jantos Małgorzata

4) Kosior Bolesław

  1. Czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa:

1) Anna Okońska- Walkowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

2) Bańkowska Halina – Wydział Kształtowania Środowiska

3) Płoskonka Mateusz – Wydział Spraw Społecznych

4) Presz Bogusława – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  1. Ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych:

1) Chromniak Ewa – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

2) Dąbroś Grażyna – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Wspólna Radość

3) Dziewitek Przemysław – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska”

4) Grabka Paweł – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

5) Hołdys Wiesław – Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN

6) Kurzeja Bartosz – Spółdzielnia Socjalna „EKOCENTRYCY”

7) Pach Łukasz – Spółdzielnia Socjalna Piąty Element

8) Wójtowicz Paweł – MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.

Przedmiot i zakres działalności Rady określa uchwała nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zgodnie z zapisami w/w dokumentu Rada na pierwszym posiedzeniu wybrała ze swojego grona dwóch Współprzewodniczących. Funkcje Współprzewodniczących pełnią: Anna Okońska-Walkowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Przemysław Dziewitek ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pierwszego Posiedzenie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Źródło: ngo.krakow.pl

 

Piąty Element jest firmą społeczną wyspecjalizowaną w obsłudze marketingowej firm, a w szczególności podmiotów ekonomii społecznej dlatego komentujemy różne wartościowe materiały,  mając na uwadze szeroki aspekt odbiorców z uwzględnieniem Podmiotów Ekonomii Społecznej.

 

Komentarze zostały wyłączone.