STATUT

SPÓŁDZIELNI  SOCJALNEJ PIĄTY ELEMENT

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • 1

Spółdzielnia nosi nawę:  Spółdzielnia Socjalna Piąty Element, w dalszym ciągu Statutu zwana jest Spółdzielnią, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 94 poz. 651, ze zm.), ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ((Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, ze zm.), innych ustaw oraz niniejszego statutu. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 28 grudnia 2011 r., uzupełnionego, o treści jednobrzmiącej.

 • 2

Siedzibą Spółdzielni jest miasto Kraków.

 • 3
 1. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.
 2. Na obszarze swojego działania Spółdzielnia może tworzyć: zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
 • 4
 1. Spółdzielnia posiada osobowość prawną i działa przez swoje organy w sposób przewidziany przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.
 2. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.
 • 5
 1. Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej.
 2. Celem Spółdzielni jest również, realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
 3. Celem Spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
 • 6

Dla realizacji swoich celów Spółdzielnia prowadzi działania, których przedmiotem wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;

62.02.Z Działalność związana doradztwem w zakresie informatyki;

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi ( hosting ) i podobna działalność;

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

73.11.Z Działalność agencji reklamowych dot. wyłącznie:

-działalności agencji reklamowych;

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji dot. wyłącznie:

-realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w radio i telewizji;

73.12 B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych dot. wyłącznie:

-realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych ( Internet ) dot. wyłącznie:

-realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych ( Internet );

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach dot. wyłącznie:

-realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania dot. wyłącznie:

-projektowania wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i innego wzornictwa wyrobów, w tym artykułów użytku osobistego i gospodarstwa domowego,

-działalności projektantów graficznych i dekoratorów wnętrz;

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników dot. wyłącznie:

-działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

78.20. Z Działalność agencji pracy tymczasowej dot. wyłącznie:

-działalności agencji pracy tymczasowej;

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników dot. wyłącznie:

-działalności związanej z udostępnianiem pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

 • 6a.

Wyodrębniona działalność pożytku publicznego określona ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niebędąca przedmiotem działalność gospodarczej:

 1. odpłatna działalność pożytku publicznego;
 2. nieodpłatna działalność pożytku publicznego;

 

 • 7

Spółdzielnia może przystępować do spółek cywilnych i prawa handlowego, a także innych organizacji gospodarczych i społecznych, a w szczególności do spółdzielczych związków rewizyjnych i gospodarczych.

 

ROZDZIAŁ II

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 8
 1. Członkiem Spółdzielni może być:
 2. a) organizacja pozarządowa w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kościelna osoba prawna lub jednostka samorządu terytorialnego;
 3. b) osoba bezrobotna w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. c) osoba bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 5. d) osoba uzależniona od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 6. e) osoba uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
 7. f) osoba chora psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 8. g) osoba zwolniona z zakładu karnego mająca trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 9. h) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 10. i) osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 11. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć osoby, o których mowa w ust. 1 pkt b-i, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 12. Członkostwo Spółdzielni mogą nabyć także inne osoby niż wskazane w ust.1 jeżeli ich praca na rzecz Spółdzielni wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie Spółdzielni, jednakże ich liczba nie może być większa niż 50% ogólnej liczby członków spółdzielni.
 • 9
 1. Przyjęcie w poczet członków spółdzielni może być uzależnione od odbycia przez kandydata na członka okresu kandydackiego. Okres kandydacki trwa trzy miesiące.
 2. W okresie o którym mowa w ust.1 kandydat świadczy pracę na rzecz Spółdzielni na podstawie umowy o pracę na czas określony. Do kandydatów na członka Spółdzielni stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Dz.U.Nr 24, poz.141 ze zm.) dotyczące umowy o pracę zawartej na czas określony, jednakże stosunek pracy między kandydatem, a Spółdzielnią może być rozwiązany wcześniej z zachowaniem terminów i zasad przewidzianych w kodeksie pracy dla rozwiązywania umowy zawartej na czas nieokreślony.
 3. W czasie trwania okresu kandydackiego zakres praw i obowiązków wynikających ze świadczenia przez kandydata pracy na rzecz Spółdzielni kształtują przepisy prawa pracy.
 4. O zakwalifikowaniu osoby do okresu kandydackiego na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków decyduje zarząd Spółdzielni.
 • 10
 1. Warunkiem przyjęcia na członka Spółdzielni jest:
 2. a) złożenie deklaracji przez przystępującego do Spółdzielni,
 3. b) wpłacenie
 4. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz zawierać imię i nazwisko przystępującego do Spółdzielni, datę i miejsce jego urodzenia, zawód, miejsce zamieszkania, ilość zadeklarowanych udziałów, datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpis składającego deklarację.
 5. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały oraz wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.
 6. W deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu można wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana będzie po śmierci członka wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie wchodzi do spadku.
 • 11
 1. Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali statut stają się członkami Spółdzielni z chwilą wpisania Spółdzielni do rejestru sądowego. Przystępujący po tej dacie do Spółdzielni stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich w poczet przez właściwy w tej sprawie organ Spółdzielni.
 2. Uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni podejmuje z zastrzeżeniem § 55 ust 1 Rada Nadzorcza nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia deklaracji.
 3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów.
 4. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia Zarząd Spółdzielni zawiadamia na piśmie ubiegającego się o przyjęcie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia z zastrzeżeniem ust.6 powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania się do Walnego Zgromadzenia, terminie i trybie jego wniesienia i o skutkach niezachowania tego terminu.
 5. Od uchwały Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ust.7 odmawiającej przyjęcia do Spółdzielni ubiegającemu się służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust.4.
 6. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie miesiąca od daty jego wniesienia.
 7. W sytuacji, o której mowa w § 55 ust.1 od uchwały Walnego Zgromadzenia odmawiającej przyjęcia w poczet członków Spółdzielni odwołanie nie przysługuje.
 • 12

Członek Spółdzielni ma prawo do:

 • brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni, a w szczególności uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosowania;
 • wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni z wyjątkiem osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, którzy nie mogą być członkami organów Spółdzielni, a w Walnym Zgromadzeniu biorą oni udział przez swoich przedstawicieli ustawowych;
 • przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Spółdzielni i jej organów;
 • zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu;
 • zatrudnienia w Spółdzielni na zasadach określonych w statucie, stosownie do swoich kwalifikacji, aktualnych potrzeb i możliwości Spółdzielni;
 • pobierania za swoją pracę wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu;
 • niezwłocznego uzyskiwania od organów Spółdzielni informacji o jej stanie finansowym, działalności i zamierzeniach na przyszłość. Na żądanie zainteresowanego pierwsza informacja winna być udzielona na piśmie, kolejne ustnie w danym roku kalendarzowym;
 • wglądu do rejestru członków, protokołów Walnego Zgromadzenia, sprawozdań Spółdzielni, w tym sprawozdań finansowych oraz protokołów lustracji;
 • świadczeń socjalnych określonych przepisami oraz postanowieniami Statutu;
 • korzystania wraz z członkami rodziny z urządzeń Spółdzielni oraz uczestniczenia w organizowanych przez Spółdzielnię imprez socjalnych, oświatowo-kulturalnych, szkoleniowych, sportowych i

 

 • 13
 1. Członek Spółdzielni ma obowiązek:

1) uczestniczenia w realizacji celów Spółdzielni, w tym podjęcia i  wykonywania pracy

zgodnie z przepisami prawa, Statutu oraz regulaminu pracy;

2) brania udziału w walnych zgromadzeniach oraz uczestniczenia w pracach organów, do

których został wybrany;

3) dbania o dobro Spółdzielni, w szczególności o dobre imię i mienie Spółdzielni;

4) stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni;

5) przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz życzliwości, uczynności i koleżeństwa w stosunku do innych członków Spółdzielni;

6) wpłacenia wpisowego oraz zadeklarowanie udziałów w sposób i terminie określonym w Statucie;

7) ochrony i zabezpieczenia majątku Spółdzielni oraz użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem.

 1. Członek Spółdzielni zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, spółdzielczej

umowy o pracę nakładczą, umowy o dzieło lub stałej umowy zlecenia nie może podejmować bez zgody Zarządu zatrudnienia w innych zakładach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

 • 14

Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek:

1) wystąpienia członka ze spółdzielni;

2) wykluczenia członka;

3) wykreślenia członka z rejestru członków;

4) śmierci członka.

 • 15
 1. Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Ustanie członkostwa następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest równy okresowi wypowiedzenia umowy na podstawie której członek Spółdzielni jest zatrudniony.
 3. Za datę wystąpienia uważa się dzień następny po upływie okresu wypowiedzenia.
 • 16

1          Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:

1) w razie ciężkiego naruszenia obowiązków członkowskich, umyślnego działania na szkodę Spółdzielni lub podjęcia zatrudnienia wbrew postanowieniom §13 ust.2;

2) z przyczyn uzasadniających według przepisów Kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli członek zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę;

3) z przyczyn uzasadniających według przepisów dotyczących umowy o pracę nakładczą rozwiązanie takiej umowy bez wypowiedzenia z winy wykonawcy jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą;

4) w razie powtarzającego się umyślnego naruszenia przez członka istotnych warunków umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie takiej umowy.

 1. Wykluczenie nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez Spółdzielnię wiadomości je uzasadniających.
 • 17
 1. Wykreślenie członka z rejestru może nastąpić tylko w wypadku gdy:

1) członek nie jest zatrudniony w Spółdzielni przez okres dłuższy niż jeden rok z przyczyn  niezawinionych przez Spółdzielnię;

2) członek utracił całkowicie lub w znacznym stopniu zdolność do pracy, a Spółdzielnia nie może zatrudnić go na stanowisku odpowiadającym jego ograniczonej zdolności do pracy;

3)członek utracił zdolność do czynności prawnych.

 1. Postanowienia ust.1 dotyczą wszystkich członków, niezależnie od tego, na jakiej podstawie byli zatrudnieni.
 2. Do okresu o którym mowa w 1 nie wlicza się okresu, w którym członek nie wykonywał pracy w Spółdzielni z powodu pełnienia z wyboru funkcji w organizacjach spółdzielczych albo w organach władzy państwowej lub samorządu terytorialnego.
 • 18
 1. Z zastrzeżeniem § 55 ust.1 organem właściwym w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka jest Rada Nadzorcza.
 2. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu, właściwy w sprawie organ Spółdzielni powinien wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka oraz zasięgnąć opinii związku zawodowego jeżeli związek działa w Spółdzielni.
 • 19

W wypadku określonym w §17 ust.1 pkt 2 wykreślenie członka zatrudnionego na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą staje się skuteczne z upływem okresu odpowiadającego okresowi wypowiedzenia umowy, na podstawie której członek był zatrudniony.

 • 20

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.

 • 21

Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także inne dane przewidziane w statucie. Członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

 

ROZDZIAŁ III

Wpisowe i udziały członkowskie

 • 22

Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udziały, stosownie do postanowień niniejszego statutu.

 • 23

Wpisowe wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych)  i powinno być wpłacone w terminie 14 dni od daty zawiadomienia członka o przyjęciu go do Spółdzielni. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 • 24
 1. Udział podstawowy wynosi 100,00 zł. ( słownie: sto złotych).
 2. Członkowie Spółdzielni zobowiązani są do zadeklarowania, co najmniej jednego udziału, a każdy członek założyciel dwa udziały.
 3. 3. Członek może zadeklarować większą ilość udziałów, niż wynika to z postanowień 2, lecz nie więcej niż 10 udziałów.
 4. Zadeklarowane udziały można wpłacić w ratach miesięcznych w wysokości po 25 zł (dwadzieścia pięć złotych). Raty powinny być wpłacane w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. W okresie, gdy członek nie jest zatrudniony w Spółdzielni, raty na udziały ulegają zawieszeniu do czasu podjęcia przez członka zatrudnienia w Spółdzielni.
 5. 5. W razie nie wpłacania w terminie przez członka rat na udziały, Spółdzielni przysługują odsetki ustawowe od zaległych
 6. Nie wpłacenie w terminie kwoty odpowiadającej właściwej liczbie zadeklarowanych udziałów wyklucza możliwość uczestniczenia członka w uzyskania jakichkolwiek korzyści ze strony Spółdzielni. Ponadto uchwałą Rady Nadzorczej członek może być pozbawiony określonych w §12 pkt 10 świadczeń Spółdzielni.
 • 25
 1. Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.
 2. Członek nie może żądać zwrotu udziałów w takiej części, w jakiej zostały one przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.
 3. Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.
 4. Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku Spółdzielni w okresie jej działalności.
 • 26
 1. Członek Spółdzielni nie może żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały obowiązkowe przed ustaniem członkostwa.
 2. Udziały byłego członka wypłacane są na podstawie zatwierdzonego bilansu za ten rok, w którym ustało jego członkostwo. Wypłata powinna nastąpić w ciągu 30 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek zażądał zwrotu tych wpłat.
 3. Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.
 4. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą wpłat na udziały przekraczające ilość udziałów, które członek jest zobowiązany obligatoryjnie zdeklarować i wpłacić. Zwrot tych wpłat następuje w ciągu 30 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek zażądał zwrotu tych wpłat.
 • 27
 1. Wniosek o wystąpienie ze Spółdzielni traktuje się tak samo jak wniosek o żądanie zwrotu wpłat dokonanych na udziały obowiązkowe.
 2. Na podobnych zasadach odbywa się zwrot wpłat dokonanych na udziały obowiązkowe w wypadku ustania członkostwa z innych przyczyn, a także w wypadku likwidacji Spółdzielni.
 • 28
 1. Członek, który posiada środki uzyskane w formie dotacji jednorazowej z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej lub posiada środki uzyskane z innych funduszy pochodzących ze środków publicznych z przeznaczeniem na przystąpienie do spółdzielni socjalnej obowiązany jest wnieść te środki w całości jako wkład do spółdzielni socjalnej.
 2. Wniesiony przez członka wkład o którym mowa w ust.1 stanowi własność spółdzielni socjalnej.
 3. Wysokość wkładu określa każdorazowo zaświadczenie o udzieleniu wsparcia, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt2 Ustawy o spółdzielniach socjalnych (Dz.U.z 2006r. Nr 94, poz.651 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ IV

Postępowanie wewnątrz spółdzielcze

 • 29
 1. Od decyzji lub uchwał organów Spółdzielni w sprawach między członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią, członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie:
 2. a) od decyzji (uchwały) Zarządu do Rady Nadzorczej,
 3. b) od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego
 4. Postępowanie wewnątrz spółdzielcze dotyczące wykluczenia lub wykreślenia członka przeprowadza Rada Nadzorcza. Jeżeli na mocy § 55 ust.1 Rada Nadzorcza nie została powołana, jej kompetencje w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym wykonuje Walne Zgromadzenie.
 • 30
 1. Członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu z rejestru członków Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Termin wniesienia odwołania wynosi miesiąc i liczy się od daty doręczenia członkowi pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem w sprawie odwołania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.
 2. Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzyć odwołanie w terminie miesiąca od jego wniesienia.
 3. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, które ma rozpatrzyć odwołanie, odwołujący się powinien być zawiadomiony na piśmie pod adresem wskazanym w odwołaniu co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Odwołujący się ma prawo być obecny podczas obrad na Walnym Zgromadzeniu przy rozpatrywaniu jego odwołania i je popierać.
 4. Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu się w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.
 5. Członek Spółdzielni ma prawo zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej w  sprawie wykluczenia albo wykreślenia do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; przepisy art. 42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio.
 • 31
 1. O uchwałach organów Spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, zarząd Spółdzielni zobowiązany jest zawiadomić członka na piśmie w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały z podaniem jej uzasadnienia.
 2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania w sprawach dotyczących nawiązania, rozwiązania, wypowiedzenia i zmiany spółdzielczej umowy o pracę nakładczą albo umowy o dzieło lub zlecenia, w których Zarząd dokonuje odpowiedniej czynności prawnej w formie pisemnej. Jednakże pismo zawierające oświadczenie o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub zmianie takiej umowy powinno także zawierać uzasadnienie i pouczenie o prawie odwołania się członka, terminie wniesienia odwołania i skutkach jego niezachowania.
 3. W razie wystąpienia członka z wnioskiem o zatrudnienie w Spółdzielni zgodnie z art. 182 § 2, art. 192 § 1 i art. 200 Prawa spółdzielczego, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest rozpatrzyć ten wniosek i o jego załatwieniu zawiadomić członka na piśmie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek jest załatwiony odmownie, pismo to powinno zawierać uzasadnienie odmowy.
 • 32
 1. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, poza sprawami określonymi w § 29 tylko odwołanie od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących jego zatrudnienia w Spółdzielni, w szczególności wypowiedzenia, rozwiązania i zmiany spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą i odmowy nawiązania takiej umowy oraz rozwiązania lub odmowy nawiązania umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 2. Odwołanie wnosi się na piśmie z zastrzeżeniem § 55 ust.1 do Rady Nadzorczej Spółdzielni za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma, o którym mowa w § 31 ust. 2 i 3.
 3. Rada Nadzorcza powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie 14 dni od jego wniesienia. Jeżeli jednak zgodnie z § 55 ust.1 Rady Nadzorczej nie powołano, odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego wniesienia.
 4. Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie o uchwale Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty jej powzięcia
 5. Członek może dochodzić swych roszczeń w sprawach określonych w ust.1 po wyczerpania postępowania wewnątrzspółdzielczego.
 6. Jeśli członek wniósł odwołanie do Rady Nadzorczej w sprawie dotyczącej wypowiedzenia lub rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, odmowy nawiązania takiej umowy albo wypowiedzenia warunków pracy i płacy, termin do wszczęcia postępowania przed sądem określony w art. 197 § 1 Prawa spółdzielczego biegnie od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia wraz z uzasadnieniem o uchwale Rady Nadzorczej w sprawie tego odwołania lub upływu terminu określonego w ust.3 do jej podjęcia. Wniesienie przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym powoduje przewidziane w Prawie spółdzielczym zawieszenie biegu przedawnienia i terminów zawitych.
 • 33

Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie członka wniesione także po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwi je wyjątkowymi okolicznościami.

ROZDZIAŁ V

Zasady zatrudniania członków

 • 34
 1. Spółdzielnia i członek Spółdzielni mają obowiązek nawiązania i pozostawania ze sobą w stosunku pracy, lub mogą kontynuować członkostwo w formie wolontariatu, realizując program w formie działalności pożytku publicznego.
 2. Postanowienia ust.1 nie dotyczą członków Spółdzielni wymienionych w § 8 ust.1 lit.a.”.
 3. Stosunek pracy pomiędzy Spółdzielnią, a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę.
 4. Spółdzielnia może zatrudniać swoich członków także na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności Spółdzielni.
 5. Członek powinien być zatrudniony stosownie do jego kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz możliwości gospodarczych Spółdzielni.
 6. Spółdzielnia ma obowiązek równomiernie rozdzielać pracę wśród członków zatrudnionych na podstawie umów określonych w ust.4 z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych członków, a członkowie ci powinni powierzone im prace wykonywać terminowo i z należytą starannością.
 7. Spółdzielnia może zatrudniać pracowników niebędących jej członkami.
 8. Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz Spółdzielni odpowiadające świadczeniu pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr 96, poz.873 ze zm.).
 9. Osoby skazane na karę ograniczenia wolności mogą wykonywać pracę w Spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.z 1997r.Nr 90,poz.557 ze zm.). Osoby te nie mogą być członkami Spółdzielni.
 • 35

Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach Prawa spółdzielczego odmowa zawarcia spółdzielcze umowy o pracę stanowi naruszenie istotnych praw i obowiązków wynikających ze stosunku członkostwa.

 • 36
 1. W razie nie nawiązania spółdzielczej umowy o pracę z winy Spółdzielni członek może dochodzić przez cały czas trwania członkostwa zawarcia takiej umowy oraz w ciągu roku od dnia powstania członkostwa odszkodowania według przepisów prawa cywilnego.
 2. Nie nawiązanie spółdzielczej umowy o pracę z winy członka jako ciężkie naruszenie przez niego obowiązków członkowskich może stanowić podstawę do wykluczenia go ze Spółdzielni.
 • 37
 1. Za pracę w Spółdzielni członek otrzymuje wynagrodzenie. Sposób określenia wynagrodzenia zawarty zostanie w wydanym na podstawie niniejszego statutu regulaminie wynagradzania.
 2. Wynagrodzenie członka Spółdzielni korzysta z ochrony jaką prawo pracy zapewnia wynagrodzeniu pracownika.
 • 38
 1. Wypowiedzenie albo rozwiązanie przez Spółdzielnię spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą w czasie trwania członkostwa oraz wypowiedzenie członkowi warunków pracy i płacy może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa spółdzielczego i z zachowaniem wymagań określonych tymi przepisami. W razie naruszenia przez Spółdzielnię tych przepisów członkowi przysługują wobec niej roszczenia określone w prawie spółdzielczym.
 2. W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez Spółdzielnię umowy zlecenia lub umowy o dzieło członkowi przysługują wobec Spółdzielni roszczenia przewidziane w przepisach prawa
 • 39

Spółdzielcza umowa o pracę, na podstawie której członek jest zatrudniony wygasa z ustaniem członkostwa oraz w  wypadkach, w których przepisy prawa pracy przewidują wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa.

 • 40

W razie gospodarczej konieczności Walne Zgromadzenie, w celu zapewnienia pracy wszystkim członkom może skrócić równomiernie czas pracy i zmniejszyć odpowiednio wynagrodzenie członków bez wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę albo jej warunków. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna dotyczyć co najmniej jednego działu lub wszystkich członków wykonujących pracę tego samego rodzaju.

 • 41
 1. Do spółdzielczej umowy o pracę w sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem oraz przepisami prawa spółdzielczego stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy, z wyjątkiem przepisów kodeksu pracy o umowie na okres próbny.
 2. Do spółdzielczej umowy o pracę nakładczą w sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem oraz przepisami prawa spółdzielczego stosuje się:

1) w zakresie wypowiedzenia umowy,  rozwiązania bez wypowiedzenia i wygaśnięcia odpowiednie przepisy prawa pracy dotyczące umowy o pracę,

2) w pozostałym zakresie odpowiednie przepisy dotyczące umowy o pracę nakładczą.

 1. Do umów zlecenia i umów o dzieło, na podstawie których członkowie Spółdzielni są zatrudnieni w sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem i przepisami prawa spółdzielczego stosuje się przepisy prawa cywilnego.

ROZDZIAŁ VI

Organy Spółdzielni

 • 42

Organami Spółdzielni są:

1) Walne Zgromadzenie

2) Zarząd

3) Rada Nadzorcza

 • 43
 1. Wybory do organów Spółdzielni wymienionych w § 42 ust.2 i 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członków takiego organu następuje również w głosowaniu tajnym.
 2. Postanowienia ust.1 stosuje się odpowiednio do wyboru lub odwołania delegatów do organów związku spółdzielczego, którego Spółdzielnia jest członkiem.
 • 44

O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane  za i przeciw uchwale.

 • 45

Tryb zwoływania posiedzeń organów o których mowa w § 42, sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określają wydane na podstawie niniejszego Statutu

Regulaminy.

 

Walne Zgromadzenie

 • 46
 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
 3. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w Walnym

Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

 1. Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów
 2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, oraz mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
 • 47

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,

2) wybór i odwoływanie członków Zarządu i określanie zakresu ich kompetencji,

3) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

4) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał odnośnie wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

5) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu lustracji z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

6) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej,

7) podejmowanie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat,

8) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

9) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

10) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

11) podejmowanie uchwał dotyczących utworzenia jednostek o których mowa w § 3 ust.2.

12) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,

13) z zastrzeżeniem § 55 ust.1 w związku z § 29 ust.2 rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

14) uchwalanie zmian statutu,

15) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia ze związku Spółdzielni oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

16) wybór i odwoływanie delegatów do organów związku w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

17) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

18) podejmowanie uchwał o umorzeniu nieściągalnych wierzytelności Spółdzielni,

19) uchwalanie regulaminu zatrudniania członków na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą oraz na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

 • 48
 1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku,
 2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:

1) Rady Nadzorczej

2) przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków, nie mniej jednak niż trzech członków.

 1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 2. W sytuacji przewidzianej w 2 Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
 • 49
 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia na piśmie członków, związek rewizyjny w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajową Radę Spółdzielczą w taki sposób, aby zawiadomienie dotarło co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. Uprawnieni w myśl § 48 ust.2 do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą żądać również zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 • 50
 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości zgodnie z § 49.
 2. Uchwały podejmowane są w trybie o którym mowa w § 44, chyba że Prawo spółdzielcze lub statut stanowią inaczej.
 • 51
 1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu i zarządza wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. Stanowią oni Prezydium, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.
 2. Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał ustala regulamin Walnego Zgromadzenia.
 • 52
 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.
 2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
 3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.
 • 53
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
 2. Członek Spółdzielni lub jej Zarząd może zaskarżyć do sądu w terminie i trybie określonym w Prawie spółdzielczym uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu.
 3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu członka lub jego wykreśleniu z rejestru członków może zaskarżyć do sądu tylko członek, którego uchwała dotyczy.
 4. Orzeczenie sądu uchylające uchwałę Walnego Zgromadzenia ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni.

 

Rada Nadzorcza

 • 54

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 • 55
 1. Radę Nadzorczą powołuje się gdy liczba członków przekroczy 15. Do momentu powołania Rady Nadzorczej jej kompetencje wykonuje Walne Zgromadzenie, natomiast prawo kontroli działalności Spółdzielni przysługuje każdemu członkowi.
 2. W porządku obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ma być głosowana uchwała w przedmiocie przyjęcia do Spółdzielni nowych członków należy zamieścić punkt dotyczący powołania Rady Nadzorczej, o ile tylko w wypadku ich przyjęcia liczba członków Spółdzielni przekroczyłaby 15.
 3. W przypadku niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu w poczet członków osób o których mowa w pkt.2, punkt porządku obrad dotyczący powołania Rady Nadzorczej pozostawia się bez rozpoznania.
 • 56
 1. Rada Nadzorcza składa się z czterech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
 • 57
 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata.
 2. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie

większością 2/3 głosów. Mandat członka Rady wygasa ponadto w razie utraty członkostwa w Spółdzielni, zrzeczenia się mandatu przez członka albo jego śmierci.

 1. W razie odwołania członka Rady lub wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, Walne Zgromadzenie wybiera nowego członka Rady na czas do końca jej kadencji.
 • 58
 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1)            uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;

2)            nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności przez:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych oraz wynikających z programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

d) kontrola Zarządu w zakresie zabezpieczenia należytych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,

e) kontrola zabezpieczenia mienia Spółdzielni;

3)            podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;

4)            podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do organizacji społecznych oraz wystąpienia z nich;

5)            zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji zakładu;

6)            rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań członków od uchwał;

7)            rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;

8)            nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia;

9)            podejmowanie uchwał w sprawie zmniejszenia stanu zatrudnienia w Spółdzielni;

10)         zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

11)         uczestniczenie w przeprowadzanej w Spółdzielni lustracji i przedstawianie Walnemu   Zgromadzeniu wniosków z lustracji;

12)         składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wynik  kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;

13)         podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.

 1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.
 2. W wyniku przeprowadzonych kontroli lub rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność Zarządu Rada Nadzorcza może wydawać Zarządowi zalecenia. Zarząd powinien zawiadomić Radę o sposobie wykonania zaleceń w terminie przez nią określonym.
 • 59
 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy ogólnej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Głosowanie jest jawne, jednakże na żądanie członka Rady przeprowadza się głosowanie tajne.
 • 60
 1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady. Stanowią oni Prezydium Rady.
 2. Zadaniem Prezydium Rady jest wyłącznie organizowanie prac Rady.
 • 61
 1. Rada Nadzorcza dla zbadania określonej sprawy może powołać komisje stałe lub czasowe.
 2. W skład komisji mogą wchodzić oprócz członków Rady także inni członkowie Spółdzielni.
 • 62
 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 2. Na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej posiedzenie Rady powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania.
 • 63

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, zwoływania jej posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz skład komisji i zakres ich czynności określi regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

Zarząd

 • 64
 1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje decyzje nie zastrzeżone w Prawie Spółdzielczym lub w Statucie innym organom Spółdzielni.
 • 65
 1. Zarząd składa się z 1-3 członków.
 2. Członkami Zarządu mogą być tylko osoby, które:

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie były karane za przestępstwa gospodarcze, fałszerstwa, przestępstwa przeciwko dokumentom lub inne przestępstwa popełnione z chęci zysku.

 • 66
 1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu są wybierani na czas nieokreślony. Na stanowisko Prezesa Zarządu i każdego z Zastępców Prezesa przeprowadza się oddzielne głosowania. Do Zarządu zostaje wybrany ten kandydat, który w danym głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów.
 2. Do chwili wyboru Prezesa Zarządu jego kompetencje wykonuje zastępca lub osoba wskazana przez Radę Nadzorczą.
 3. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
 4. Członków Zarządu którym nie zostało udzielone absolutorium może odwołać Walne Zgromadzenie. W tym wypadku nie stosuje się postanowień § 50 ust.1.Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.
 • 67
 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i zwołuje jego posiedzenia.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Zarząd podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej członek.
 5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
 • 68
 1. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru Prezesa Zarządu i Zastępców Prezesa może podjąć uchwałę, że:

1)               bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni kieruje w ramach uchwał Spółdzielni Prezes Zarządu;

2)               zastępcy Prezesa Zarządu są jego zastępcami także w zakresie kierowania bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni. Z osobami tymi Rada zawiera stosowną spółdzielczą umowę o pracę.

 1. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały przewidzianej w ust.1, kierownika bieżącej działalności gospodarczej powołuje Zarząd.
 2. Osoba kierująca bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni jest kierownikiem Spółdzielni jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
 • 69
 1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
 2. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni osobie nie będącej członkiem Zarządu wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
 • 70
 1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składa jednoosobowo prezes lub wiceprezes zarządu. Gdy w Spółdzielni został powołany Zarząd jednoosobowy oświadczenie woli za Spółdzielnię mogą składać również dwaj pełnomocnicy.
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust.1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 3. Oświadczenie pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi rodzą skutek prawny względem Spółdzielni.
 • 71

Tryb pracy Zarządu oraz zakres czynności Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa i pozostałych członków Zarządu określa Regulamin Zarządu i zatwierdzony z zastrzeżeniem § 55 ust.1 przez Radę Nadzorczą.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

 • 72
 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu. Jednakże w razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.
 2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 • 73
 1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę do odwołania członka Rady lub Zarządu, oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust.1, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu go w pełnieniu czynności. W takim wypadku Rada występuje do Zarządu o zwołanie w terminie miesiąca Walnego Zgromadzenia, które zobowiązane jest rozstrzygnąć o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady.
 • 74

Członek Rady Nadzorczej i Zarządu winny czynu lub zaniechania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nią osobiście.

 • 75

Członkowie Zarządu nie biorą udziału w głosowaniu w sprawach ich dotyczących.

 

ROZDZIAŁ VIII

Gospodarka Spółdzielni

 • 76
 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok
 • 77

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

 • 78
 1. Statutowa działalność Spółdzielni w części obejmującej działalność z zakresie społecznej i zawodowej reintegracji oraz działalność społeczna i oświatowo-kulturalna na rzecz członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96,poz.873 z późn.zm.) nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173,poz.1807 z późn.zm.) i jest prowadzona jako statutowa działalność odpłatna.
 2. Spółdzielnia dokonuje rachunkowego wyodrębnienia wymienionych w ust.1 form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.
 • 79
 1. Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni są:
 • fundusz udziałowy, powstający z wpłat udziałów członkowskich lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach;
 • fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, w tym dotacji z Funduszu Pracy lub innych organizacji rządowych, pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego;

3)               fundusz inwestycyjny, powstający z wpłat części nadwyżki bilansowej;

4)               inne fundusze celowe.

 1. Spółdzielnia może tworzyć także zakładowy fundusz świadczeń Zasady tworzenia i gospodarowania tym funduszem określają odrębne przepisy.
 2. Rezerwowy Fundusz Celowy Opłat Przesuniętych, w koszty Spółdzielni. W przypadkach posiadających uzasadnienie, że przychód w części lub całości będzie przeznaczony pokrycie kosztów pozyskania lub innych zobowiązań już zaciągniętych przez Spółdzielnię, przed zamknięciem miesiąca obrachunkowego dla potrzeb wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, z przyczyn technicznych, formalnych lub operacyjnych nie było możliwości fizycznie dokonać realizacji zapłaty, uchwałą Zarządu można utworzyć na określony cel fundusz rezerwowy opłaty przesuniętej, w wysokości uzasadnionej – wyliczonej, w koszty bieżące. Po dokonaniu zapłaty przesuniętej, dokonuje się rozliczenia utworzonego funduszu celowego, sporządzając protokół z Dla swej ważności, uchwała Zarządu w sprawie utworzenia i rozliczenia Rezerwowego Funduszu Celowego Opłat Przesuniętych, wymaga kontrasygnaty Rady Nadzorczej.
 3. Dla zabezpieczenia terminowej realizacji wypłat za czas niezdolności do pracy, tworzy się fundusz chorobowy, szczególnie w zakresie realizacji tych wypłat nie rekompensowanych przez ZUS, gwarantujący terminowe wypłaty chorobowego przez Spółdzielnię. Fundusz Chorobowy w koszty Spółdzielni tworzy się przez odpis w każdym miesiącu 1/11 części łącznej kwoty wypłat na wynagrodzenia Dla uproszczenia wyliczeń przyjęto w zaokrągleniu 9 % od kosztów zatrudnienia brutto. Odpisy na Fundusz Chorobowy realizuje się do wysokości średniej kosztów zatrudnienia w miesiącu, liczonych jako średnia z ostatnich trzech miesięcy. Przeliczeń limitu na Fundusz Chorobowy dokonuje się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy oraz obligatoryjnie uwzględnia w bilansie roku obrachunkowego a środki zgromadzone na Funduszu Chorobowym, przechodzą bez zaliczania ich do zysku na następny rok obrachunkowy. Nie dokonuje się odpisu w pełnej wysokości, jeżeli powodowałby bilans ujemny.
 4. Dla zabezpieczenia terminowej realizacji wypłat za czas urlopów płatnych, tworzy się Fundusz Urlopowy, gwarantujący terminowe wypłaty za urlop płatny przez Spółdzielnię. Fundusz Urlopowy w koszty Spółdzielni tworzy się przez odpis w każdym miesiącu 1/11 części łącznej kwoty wypłat na wynagrodzenia Dla uproszczenia wyliczeń przyjęto w zaokrągleniu 9 % od kosztów zatrudnienia brutto. Odpisy na Fundusz Urlopowy realizuje się do wysokości średniej kosztów zatrudnienia w miesiącu, liczonych jako średnia z ostatnich trzech miesięcy. Przeliczeń limitu na Fundusz Urlopowy dokonuje się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy oraz obligatoryjnie uwzględnia w bilansie roku obrachunkowego a środki zgromadzone na Funduszu Urlopowym przechodzą bez zaliczania ich do zysku na następny rok obrachunkowy. Nie dokonuje się odpisu w pełnej wysokości, jeżeli powodowałby bilans ujemny”.
 • 80

Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów stanowi nadwyżkę bilansową.

 • 81
 1. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi i na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jest przeznaczana :

1) nie mniej niż 40% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego;

2) nie mniej niż 40% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszy własnych celowych Spółdzielni przeznaczonych na finansowanie działalności, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 94/2006 poz.651).

3) na fundusz inwestycyjny.

 1. Nadwyżka bilansowa nie może podlegać podziałowi pomiędzy członków Spółdzielni, w szczególności nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego, jak również nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów.
 • 82

Działalność Spółdzielni jest finansowana ze środków własnych, które mogą być uzupełnione kredytami bankowymi i innymi środkami finansowymi.

 • 83
 1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym w Spółdzielni jest rok kalendarzowy. Po zakończeniu roku Zarząd sporządza bilans oraz rachunek wyników, a także sprawozdanie roczne i przekłada je Walnemu Zgromadzeniu w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku.
 3. Roczne sprawozdania finansowe Spółdzielni podlegają badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie.
 4. Roczne sprawozdania Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Zarząd podaje do wiadomości członkom spółdzielni poprzez wyłożenie w lokalu spółdzielni, co najmniej 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w celu umożliwienia zapoznania się z tym.
 • 84
 1. Straty bilansowe pokrywa się z funduszu zasobowego, w części przekraczających fundusz zasobowy z innych funduszy, w pierwszej kolejności z funduszu udziałowego.
 2. Jeżeli fundusze własne nie wystarczają na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów niż to przewiduje
 • 85

W przypadku likwidacji Spółdzielni środki pozostające po spłaceniu zobowiązań, złożenia do depozytu stosownych sum zabezpieczających należności sporne lub niewymagalne i po wydzieleniu kwot przeznaczonych na wypłaty wkładów lub równowartości wkładów niepieniężnych oraz udziałów, dzieli się między jej członków, jednak nie więcej niż 20% środków, w pozostałej części przekazuje się na Fundusz Pracy.

 

 ROZDZIAŁ IX

Lustracja

 • 86

Spółdzielnia poddawana jest lustracji przynajmniej co 3 lata.

 • 87
 1. Lustracja obejmuje badanie legalności, gospodarności i rzetelności całości działania Spółdzielni.
 2. Członkowie Spółdzielni uprawnieni są do uczestniczenia w
 3. Zarząd przedstawia protokoły lustracji oraz informację o realizacji wniosków polustracyjnych Walnemu Zgromadzeniu, a na żądanie członka obowiązany jest udostępnić mu protokół, wnioski polustracyjne i informacje o ich realizacji do wglądu. Wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny być przedstawione najbliższemu Walnemu

 

ROZDZIAŁ X

Łączenie, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni

 • 88

Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni następuje w wypadkach i na zasadach określonych w ustawie O spółdzielniach socjalnych i Prawie spółdzielczym.

 • 89

Spółdzielnia może połączyć się wyłącznie z inną Spółdzielnią socjalną, na podstawnie uchwał walnych zgromadzeń łączących się Spółdzielni lub podzielić się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostaje utworzona nowa spółdzielnia socjalna.

 • 90

Postępowanie w przedmiocie wykonania uchwały Walnego Zgromadzenia, odnośnie połączenia się Spółdzielni, prowadzone będzie zgodnie z wymogami ustawy „Prawo Spółdzielcze”.

 • 91

Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji:

a/ wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i dwóch w przypadku osób prawnych lub zwiększenia powyżej  pięćdziesięciu,

b/ wskutek zgodnych uchwał Walnych Zgromadzeń zapadłych większością ¾ głosów na dwóch kolejno po sobie następujących Walnych Zgromadzeniach, w odstępstwie co  najmniej dwóch tygodni.

 • 92

Związek rewizyjny ma prawo zgłoszenia do rejestru otwarcia likwidacji Spółdzielni w przypadku, gdy nie uczynili tego zarząd lub likwidator.

 • 93

Związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, może podjąć uchwałę o postawieniu Spółdzielni w stan likwidacji, jeżeli:

a/           działalność Spółdzielni wykazuje rażące i uporczywe naruszenia prawa lub  postanowień statutu,

b/           Spółdzielnia została zarejestrowana z naruszeniem prawa,

c/           Spółdzielnia co najmniej od roku nie prowadzi działalności gospodarczej.

 • 94

Zarząd lub likwidator powinni uchwałę o przywróceniu działalności Spółdzielni zgłosić niezwłocznie do rejestru, dołączając odpis protokołu Walnego Zgromadzenia

 • 95

Roszczenia byłego członka (jego spadkobiercy lub następcy prawnego) do części funduszu zasobowego i innego majątku Spółdzielni są zaspokajane w postępowaniu likwidacyjnym jako wskazane w art. 125 § 1 pkt. 4 „Prawa Spółdzielczego” inne należności.

 • 96

Spółdzielnia zostaje postawiona w stan upadłości uchwałą walnego zgromadzenia w razie jej niewypłacalności, tj., jeżeli wartość jej zobowiązań przekracza wartość aktywów, a nie istnieje możliwość wskazania sposobu zmiany sytuacji oraz na zasadach określonych w ustawie – prawo upadłościowe.

 • 97

Niewypłacalność spółdzielni zachodzi w razie:

a/           trwałego zaprzestania płacenia długów,

b/           gdy majątek nie wystarcza na zaspokojenie długów.

 • 98

W przypadku niewypłacalności Spółdzielni Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jej dalszym istnieniu tylko wtedy, jeżeli wskaże środki umożliwiające jej wyjście ze stanu niewypłacalności.

 • 99

Sąd może zarządzić postawienie Spółdzielni w stan upadłości, pomimo uchwały Walnego Zgromadzenia o dalszym jej istnieniu.

 • 100

Do postępowania upadłościowego, oprócz przepisów ustaw o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006, Prawa Spółdzielczego, stosuje się również przepisy prawa upadłościowego.

 

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

 • 101

Zmiana statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

 • 102

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustaw o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006, „Prawo spółdzielcze”  i inne obowiązujące akty prawne.

 

Niniejszy tekst jednolity Statutu Spółdzielni Socjalnej Piąty Element został w dniu 08.06.2011 roku odczytany, uchwalony i podpisany przez wszystkich członków założycieli, a Uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 28.XII 2011 zmieniony i uzupełniony.

 

Wiceprezes Zarządu  Wojciech Kmiecik                                                                                                                     Prezes Zarządu Łukasz Pach